Vyhotovení samotné dokumentace není jednoduchá záležitost, jako se na první pohled může zdát. Bez dodržení platných předpisů, norem a zákonů je dokumentace pro stavební úřad nevyhovující.

Každou projektovou dokumentaci, kterou chcete předložit stavebnímu úřadu, musí autorizovat projektant, který má na to příslušné oprávnění a bere za komplexnost a přesnost dokumentace zodpovědnost.

Projekt, jako obecně nazýváme projektovou dokumentaci, se nejčastěji v stavební praxi dělí na:

 • DÚR – Dokumentace pro územní rozhodnutí – na základě této dokumentace vám stavební úřad vydá povolení k umístnění stavby na pozemek.
 • DPS – Dokumentace pro stavební povolení – slouží k vydání stavebního povolení a vyhotovuje se na základě všech náležitostí vyhlášky č. 62/2013 Sb.
 • DOS – Dokumentace pro ohlášení stavby – pro stavby, které nevyžadují stavební povolení, vyhotovuje se taktéž na základě všech náležitostí vyhlášky č. 62/2013 Sb.
 • DZS – Dokumentace pro zadání stavby – je to projektová dokumentace, která slouží jako podklad pro výběrové řízení na dodavatele a stanovení ceny stavby.
 • DPS – Dokumentace provedení stavby – podklad pro provedení stavby, bez ohledu na to, kdo bude budoucí dodavatel stavby. Je to detailní
 • RDS – Realizační dokumentace stavby – podklad pro provedení stavby upravena pro dodavatele stavby dle jeho řešení, technologie a zpracování.
 • DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby – zachycuje konečný stav zrealizované stavby.

Samotnému vyhotovení projektové dokumentace předchází delší konzultace projektanta s investorem, kde investor v první fázi předloží projektantovi svou detailní představu o budoucí stavbě. Na základě této představy a zhodnocení samotného pozemku vypracuje projektant investorovi možné varianty řešení a architektonický návrh stavby s 3D vizualizací. Již v této fázi má projektant jasnou konstrukční představu o stavbě, která je realizovatelná a ne jenom ideová.

Až po definitivním schválení studie investorem přistupuje projektant k samotnému vyhotovení projektové dokumentace pro stavební úřad. Po odevzdání dokumentace stavebnímu úřadu a dotčeným orgánům pak projektant zapracuje jejich připomínky a zajistí požadované stanoviska těchto orgánů. Následuje schválení dokumentace stavebním úřadem a vydání stavebního povolení, po kterém může investor začít stavět.

Pro lepší představu, co vše obsahuje projektová dokumentace pro stavební povolení, uvedu příklad projektu rodinného domu:

 1. Průvodní zprávu
 2. Souhrnnou technickou zprávu
 3. Celkovou situaci stavby
 4. Koordinační situaci stavby včetně přípojek na pozemek
 5. Průkaz energetické náročnosti budovy
 6. Architektonicko-stavební řešení
 7. Stavebně konstrukční řešení
 8. Požárně bezpečnostní řešení
 9. Zdravotně technické instalace
 10. Vytápění
 11. Elektroinstalaci včetně hromosvodu
 12. Plynofikaci

Každý, kdo plánuje výstavbu nějaké stavby, by si měl uvědomit, že již výběrem projektanta ovlivňuje kvalitu budoucí projektové dokumentace. Podcenění projektu může vést v konečném důsledku k prodražení stavby, a také k nespočetným problémům během užívání stavby. Proto věnujte výběru projektanta adekvátní pozornost.

Share This