Obchodní podmínky

1. OBECNÁ   USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro prodej konzultačních a poradenských služeb prodávajícího, kterým je firma INHWA s.r.o., sídlo společnosti Dobrovského 646/9, 170 00 Praha – Holešovice, IČ 04441281, DIČ CZ04441281, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího nebo při osobním styku.

1.2. Tyto všeobecné podmínky neplatí pro objednávky architektonických návrhů a projektů rodinných domů. Ty se řídí samostatnými podmínkami, které jsou stanovené ve smlouvě o dílo mezi prodávajícím a kupujícím.

1.3. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“) při prodeji konzultačních a poradenských služeb.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.5. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.6. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej konzultačních a poradenských služeb prodávajícího na webových stránkách www.betaprojekt.cz.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena jsou uvedeny na vybrané webové stránce prodávajícího. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených ve formuláři.

2.3. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.5. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.6. Prodávající je povinen poskytnout či dodat konzultační nebo poradenskou službu, kterou si zákazník objednal a zákazník se zavazuje službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena konzultačních a poradenských služeb, včetně informace o tom, zdali cena obsahuje i DPH, je uvedena na webové stránce www.betaprojekt.cz.

3.2. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. V případě, že se společnost INHWA s.r.o. stane plátcem DPH, tak uvedení ceny na webové prezentaci bude bez DPH a následně bude uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH.

3.3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení konzultační nebo poradenské služby.

3.4.Cenu konzultačních a poradenských služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostním způsobem na účet prodávajícího, a to předem.

3.5. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody bankovním převodem na základě faktury.

3.6. Platba je jednorázová.

3.7. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.8. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za konzultační nebo poradenskou službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Pro konzultační nebo poradenské služby na dálku i osobně se dodáním rozumí provedení služby v čas domluvený mezi prodávajícím a nakupujícím.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě delší než 24 hodin před dohodnutým termínem uskutečnění poradenské nebo konzultační služby, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy ve lhůtě kratší než 24 hodin před dohodnutým termínem uskutečnění poradenské nebo konzultační služby, nemá nárok na vrácení zaplacené částky.

5.2. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 3 dny po době splatnosti

6. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

6.1. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese info@betaprojekt.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o zaplacení a popis nenaplnění závazku. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni e-mailem.

6.2. Zákazník může požadovat přiměřenou slevu z ceny služby a není-li to povaze vady neúměrné, lze uplatnit požadavek na dodání nové konzultační nebo poradenské služby.

6.3. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

6.4. Poradenské a konzultační služby poskytují pouze návody a doporučení, prodávající neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci získaných informací v praxi.

7. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

7.1 Rozhodnutím zapojit se do konzultace nebo poradenství berete na vědomí, že jakékoliv použití informací z konzultační schůzky a úspěchy nebo neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách.

7.2 Firma INHWA s.r.o. se tímto zříká jakékoli odpovědnosti za přesnost pochopených informací.

7.3 Veškeré informace, které kupující získá během konzultační nebo poradenské služby vychází pouze z odborné zkušeností Ing. Alžbety Podstavské. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná. Proto firma INHWA s.r.o. ani Ing. Alžbeta Podstavská nejsou zodpovědní za rozhodnutí a akci kupujícího, založenou na těchto doporučeních.

7.4 Při využívání konzultační a poradenské služby na dálku nebo osobně jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Průběh konzultace závisí nejen na odbornosti, ale také na faktorech, které nemůže ani jedna ze stran ovlivnit.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete a poskytujete společnosti INHWA s.r.o. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

8.2. Na požádání Vám firma INHWA s.r.o. podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@betaprojekt.cz, kde jsme Vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

8.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci kontaktního nebo poptávkového formuláře nebo na realizaci smlouvy o dílo. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

8.4. Možnost odhlášení

Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě e-mailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého e-mailu.

8.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním poptávkového nebo kontaktního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti INHWA s.r.o., sídlo Dobrovského 646/9, 17000 Praha, IČ: 04441281, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích nabídkách.

8.6. Cookies

Firma INHWA s.r.o. používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookies na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9. 1. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

Pokud mezi námi jako prodávajícím a zákazníkem-spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. 2 Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 11. 2020. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.betaprojekt.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.betaprojekt.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.