Rozhodnutí postavit si vlastní dům nese se sebou věnování většiny vašeho volného času přípravní fázi, ještě před začátkem samotné realizace domu. Tato fáze, kromě jiného, zahrnuje přípravu projektové dokumentace pro stavební povolení. Jedná se o soubor výkresů, plánů, výpočtů a zpráv, které jsou nutností pro vydání stavebního povolení. To, co vše musí obsahovat projektová dokumentace pro stavební povolení, říká vyhláška č. 499/2006 Sb ve změně novely č. 62/2013.

Ve své projekční praxi jsem se mnohokrát setkala se zákazníky, kteří přišli s tím, že potřebují projektovou dokumentaci pro stavební povolení, ale že jim stačí jenom jednoduchý náčrt a stručná zpráva. Tyto klienti jsou pak nemile zklamání, když spoluprácí odmítnu a bohužel jim nemůžu vyhovět.

Musím uvést na pravou míru, že žádný kvalitní projektant nemůže připravit projektovou dokumentaci pro stavební povolení jenom jako jednoduchý nákres bez toho, aby byly do projektu zahrnuty i jiné profesní části. Přesně tak, jako například právník, který se řídí zákony, tak i projektant postupuje dle norem a vyhlášek, aby byla projektová dokumentace pro stavební povolení kompletní, a aby se nestalo, že si stavební úřad vyžádá doplnění dokumentace. Projektant nese maximální odpovědnost za odbornost projektové dokumentace pro stavební povolení!

Vysvětlili jsme si, proč vám nemůže projektant připravit pro stavební úřad a všechny dotčené orgány, které se vyjadřují k projektové dokumentaci pro stavební povolení, jenom náčrtek vašeho rodinného domu se stručnou zprávou. Teď se podívejme na to, co musí dle vyhlášky obsahovat projektová dokumentace vašeho rodinného domu pro stavební povolení:

Průvodní zprávu
Souhrnnou technickou zprávu
Situační výkresy

 • Situační výkres širších vztahů
 • Celkový situační výkres
 • Koordinační výkres stavby
 • Katastrální situační výkres
 • Speciální situační výkresy

Dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení

 • Architektonicko-stavební řešení
 • Stavebně konstrukční řešení (část statika)
 • Požárně bezpečnostní řešení
 • Zdravotechnika
 • Vzduchotechnika (když se v domě bude nacházet)
 • Vytápění a rekuperace
 • Elektroinstalace a hromosvod

Dokladovou část

 • Průzkumy a rozbory pozemku (radonový průzkum, inženýrsko-geologický průzkum, geodetické zaměření pozemku atd.)

Před podpisem smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, byste se vzájemně s projektantem měli dohodnout, že obsah projektové dokumentace bude součástí smlouvy i s přesným názvem vyhlášky, podle které se projektová dokumentace pro stavební povolení připraví. Říkám vám to proto, abyste se nedostali do situace, která vám pak přinese nepředvídané extra náklady na projekt, jak se to stalo manželskému páru, který mě požádal o pomoc před měsícem.

Manželé si dali připravit projektovou dokumentaci pro stavební povolení rekonstrukce většího podkrovního bytu v centru Prahy, ale architekt je přesvědčil, že jim připraví projektovou dokumentaci pro stavební povolení za výhodnějších platebních podmínek, jenže bez smlouvy o dílo. Projekt jim odevzdal s půlročním opožděním a následně na to si stavební úřad vyžádal doplnit některé části projektu, které v dokumentaci chyběly.

Pan architekt neměl sebemenší zájem dokumentaci pro stavební povolení o nutné profese doplnit, proto manželé začali hledat někoho jiného. Bez smlouvy přišli o nemalou finanční částku a kromě chybějících profesních části projektu byly v projektu i další statické chyby, které si vyžadovali úplnou změnu projektové dokumentace pro stavební povolení.

Když chcete mít jistotu, nesmíte dopustit, aby se s kterýmkoliv projektantem připravovala vaše projektová dokumentace pro stavební povolení bez smlouvy o dílo.

Share This