Často dostávám poptávky stylu:

„Chceme rekonstruovat dům a potřebujeme zjednodušenou projektovou dokumentaci, stačí nám jenom pár výkresů a zpráva. Pomůžete nám s tím?“

Odpověď je: „Nepomůžu, protože zjednodušené projekty neznám a nedělám.“

Bez ohledu na to, jakou má investor představu o tom, co by měla obsahovat jeho projektová dokumentace, projektant ji musí připravit podle přesného obsahu vyhlášky.

Proč je vyhláška tak důležitá?

Vyhláška o dokumentaci staveb dává projektantovi přesné instrukce, co má která část projektu obsahovat, jak má být rozdělena a které body musí splnit.

Důvodem, proč chtějí zákazníci zkrátit projektovou dokumentaci na minimum, je dostat co nejnižší cenu projektu. Někdy ale nevidí souvislosti, které nutí projektanta doplnit určitou část projektové dokumentace. Jednoduše mu to nařizuje vyhláška a jinudy cesta nevede.

Projektová dokumentace pro stavební povolení versus ohlášení stavby

Další zajímavý typ poptávky zní:

„Potřebujeme jenom projekt pro ohlášení stavby, nechceme projekt pro stavební povolení.“

K tomu jenom krátce a výstižně.

Projektová dokumentace pro stavební povolení i ta pro ohlášení stavby má do poslední tečky úplně stejné rozdělení.

Není v ní vůbec žádný rozdíl, kromě toho, že z legislativního hlediska vybavíte povolení pro ohlášení stavby rychleji než stavební povolení. Ale co se týče dokumentace, je to to stejné.

Stejné rozdělení, stejný obsah, stejná kvalita dokumentace!

Vyhotovení projektové dokumentace není jednoduchá záležitost.

Bez dodržení platných předpisů, norem, vyhlášek a zákonů je dokumentace pro stavební úřad nevyhovující.

Každou projektovou dokumentaci, kterou chcete předložit stavebnímu úřadu, musí autorizovat projektant, který má na to příslušné oprávnění a je za komplexnost a přesnost dokumentace zodpovědný.Nemůže vám ji vyhotovit soused zedník na koleni u sklenky vína.

Se kterými typy projektové dokumentace se můžete v praxi setkat

Projekt, jako obecně nazýváme projektovou dokumentaci, se ve stavební praxi nejčastěji dělí na:

  • DÚR – Dokumentace pro územní rozhodnutí – na základě této dokumentace vám stavební úřad vydá povolení k umístnění stavby na pozemek.
  • DPS/DOS – Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby – slouží k vydání stavebního povolení a vyhotovuje se na základě všech náležitostí vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (příloha č.12)
  • DZS – Dokumentace pro zadání stavby – je to projektová dokumentace, která slouží jako podklad pro výběrové řízení na dodavatele a stanovení ceny stavby.
  • DPS – Dokumentace provedení stavby – podklad pro provedení stavby, bez ohledu na to, kdo bude budoucí dodavatel stavby. Je to detailní dokumentace
  • RDS – Realizační dokumentace stavby – podklad pro provedení stavby upravena pro dodavatele stavby dle jeho řešení, technologie a zpracování.
  • DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby – zachycuje konečný stav zrealizované stavby.
  • DBP – dokumentace bouracích prací – slouží k odstranění stavby nebo k odstranění určitých částí stavby a bourání

Jak probíhá příprava projektové dokumentace

Samotnému vyhotovení projektové dokumentace předchází delší konzultace projektanta s investorem.

Investor nejprve předloží projektantovi svou představu o budoucí stavbě, například rodinném domě. Na základě jeho představy a zhodnocení samotného pozemku vypracuje projektant architektonický návrh domu s 3D vizualizací.

Již v této fázi má projektant jasnou konstrukční představu o rodinné domě, která je realizovatelná, ne jenom ideová.

Až po definitivním schválení architektonické studie investorem přistupuje projektant k vyhotovení projektové dokumentace pro stavební úřad.

Po odevzdání dokumentace stavebnímu úřadu a dotčeným orgánům pak projektant zapracuje jejich připomínky a zajistí požadovaná stanoviska. Následuje schválení dokumentace stavebním úřadem a vydání stavebního povolení, po kterém může investor začít stavět.

Co vše obsahuje projektová dokumentace pro stavební povolení (příklad projektu rodinného domu)

A         Průvodní zpráva
B         Souhrnná technická zprávu
C.1      Situace širších vztahů
C.2      Koordinační situace
C.3      Celková situace stavby
D.1.1   Architektonicko-stavební řešení
D.1.2   Stavebně konstrukční řešení – statická část
D.1.3   Požárně bezpečnostní řešení
D.1.4a Projekt ZTI a dešťové kanalizace
D.1.4b Projekt vytápění
D.1.4c Projekt elektro a hromosvodu
D1.4d Projekt plynu
D.1.4e Projekt rekuperace
D.1.4f Projekt fotovoltaiky
D.2      Dopravní napojení pozemku
D.3      Přípojky (voda, kanalizace, plyn, elektřina, optika)
Průkaz energetické náročnosti budovy
Výkaz výměr a celkový rozpočet stavby

Na závěr

Každý, kdo plánuje nějakou výstavbu, by měl věnovat adekvátní pozornost výběru správného projektanta. Jak na to, jsem rozepsala v e-booku, který si můžete stáhnout tady.

Podcenění výběru projektanta a přípravy projektové dokumentace může vést k prodražení stavby, a také k nespočetným problémům během užívání stavby.

Chcete se dozvědět více o tom, jak pracuji se svými zákazníky během přípravy projektů jejich rodinných domů?

Ozvěte se mi a dohodneme si osobní schůzku, během které se pobavíme jak o vaší konkrétní představě, tak o možnosti spolupráce na vašem vysněném rodinném domě.

Share This