Rozhodli jste se postavit si vlastní dům?

Vyhraďte si dost času nejen na realizaci, ale hlavně na přípravu.  Tato fáze, kromě jiného, zahrnuje přípravu kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení.

Jedná se o soubor zpráv, situačních výkresů, výpočtů a návrhů, které jsou nutností pro vydání stavebního povolení.  Vše, co musí obsahovat projektová dokumentace pro stavební povolení, je zahrnuto ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve změně novely č. 62/2013.

Ve své projekční praxi jsem se mnohokrát setkala s jednou a tou stejnou situací.

Zákazník přišel s tím, že potřebuje projekt pro stavební povolení, ale že mu pro úřad stačí jenom jednoduchý náčrtek a stručná technická zpráva.

Byl pak nemile překvapen, řekla bych až rozhořčen, protože jsem spolupráci automaticky odmítla a bohužel mu nemohla vyhovět.

Proč nedělám jenom náčrtky

Žádný  kvalifikovaný projektant nemůže připravit projekt rodinného domu pro stavební povolení jenom jako jednoduchý nákres. Bez toho, aby byly do projektu zahrnuty i jiné profesní části, to jednoduše nejde.

Přesně tak, jako se právník řídí zákony, tak i projektant postupuje dle norem a vyhlášek, aby byla projektová dokumentace pro stavební povolení kompletní.

Aby se nestalo, že si stavební úřad vyžádá doplnění dokumentace a vám zbytečně utečou měsíce a měsíce času. Projektant nese maximální odpovědnost ne jenom za odbornost projektové dokumentace, ale i za její obsahovou úplnost!

Co by měl obsahovat projekt rodinného domu?

Vysvětlili jsme si, proč vám jako projektant nikdy nepřipravím jenom náčrtek vašeho rodinného domu se stručnou zprávou. Teď se podívejme na to, co musí dle vyhlášky obsahovat projekt vašeho rodinného domu pro stavební povolení (bez ohledu na to, zdali se jedná o rekonstrukci, nebo novostavbu domu).

Průvodní zprávu
Souhrnnou technickou zprávu
Situační výkresy

 • Situační výkres širších vztahů
 • Celkový situační výkres
 • Koordinační výkres stavby
 • Katastrální situační výkres
 • Speciální situační výkresy

Dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení

 • Architektonicko-stavební řešení
 • Stavebně konstrukční řešení (část statika)
 • Požárně bezpečnostní řešení
 • Projekt zdravotechniky a dešťové kanalizace
 • Projekt vytápění
 • Projekt elektroinstalace a hromosvodu
 • Projekt rekuperace (když se v domě bude nacházet)
 • Projekt plynu (když se v domě bude nacházet)
 • Projekt fotovoltaiky (když se v domě bude nacházet)
 • Projekty přípojek

Dokladovou část

 • Průzkumy a rozbory pozemku (geodetické zaměření pozemku, radonové měření, inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický posudek vsakování dešťových vod, hlukovou studii atd.)
 • Průkaz energetické náročnosti budovy

Na co si dát pozor před podepsáním smlouvy o dílo na projekt

Před podpisem smlouvy o dílo na vyhotovení kompletního projektu pro stavební povolení byste se vzájemně s projektantem měli dohodnout na jedné důležité věci.

A to, že obsah projektové dokumentace bude součástí smlouvy, i s přesným názvem vyhlášky, podle které se projektová dokumentace pro stavební povolení připraví.

Říkám vám to proto, abyste se nedostali do situace, která vám pak přinese nepředvídané extra náklady na projekt, jak se to stalo manželskému páru, který mě požádal o pomoc.

Nedopadněte jako manželé…

Manželé si dali připravit projektovou dokumentaci pro stavební povolení rekonstrukce většího podkrovního bytu v centru Prahy.

Architekt je přesvědčil, že jim připraví projekt pro stavební povolení za výhodnějších platebních podmínek, ale bez smlouvy o dílo.

Projekt jim architekt odevzdal s půlročním opožděním a následně na to si stavební úřad vyžádal doplnit některé části projektu, které v dokumentaci chyběly.

Pan architekt neměl sebemenší zájem dokumentaci pro stavební povolení o nutné profese stavebnímu úřadu doplnit. Schválení stavebního povolení stagnovalo, a proto byli nucení začít hledat někoho, kdo je zachrání před dalšími problémy a posune blíže k vysněnému domovu. Oslovili mě.

Bez smlouvy přišli o nemalou finanční částku.  Kromě chybějících profesních částí projektu byly v projektu i další statické chyby, které si vyžadovaly úplnou změnu projektové dokumentace pro stavební povolení.

Rada na závěr

Když chcete mít jistotu, nesmíte dopustit, aby se s kterýmkoliv projektantem připravovala vaše projektová dokumentace pro stavební povolení bez smlouvy o dílo.

Chcete mít jistotu, že váš projekt domu bude obsahovat vše, co je potřeba  pro stavební úřad i pro realizaci stavby?

Ozvěte se mi a můžeme se pustit do architektonického návrhu i projektu vašeho vysněného rodinného domu.

Share This